GDPR – Policy

Integritetspolicy hos M Gustafsson Ekonomi AB och bolagen i dess företagssfär

(Senast reviderad 2019-11-14)

Företag som ingår i sfären och följer denna policy

  • M Gustafsson Ekonomi AB, 556731-9289
  • Dalslands Ekonomi & Redovisning Magnus Gustafsson, 700617-4952
  • Törnrosen Ekonomi och Bemanning AB, 556956-7265
  • Granblommans Redovisning AB, 556915-7901
  • Kryptan i Brålanda AB, 559155-8126
  • Maskinaffären Linblomman AB, 556433-1147
  • M Gustafsson Fastighet i Brålanda AB, 556892-6363

I detta dokument benämnt ”Företagssfären”

Din personliga integritet är viktig

Företagssfären ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Företagssfären är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas i samband med upprättande av uppdragsavtal eller annat avtal och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar Företagssfären ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller få ta del av vid t ex kontakt med skatteverket, bolagsverket eller annan myndighet.

Kontaktuppgifter:

M Gustafsson Ekonomi AB, Törnrosgatan 5, 464 61 Brålanda

E-post : veronica@mgekonomi.se

Telefon : 0709 – 11 94 03

Organisationsnummer : 556731-9289

Företrädare : Magnus Gustafsson

Uppgifter som samlas in

Uppgifter vi samlar in direkt från dig omfattar personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras och används för att fullgöra våra åtaganden mot dig enligt upprättat uppdragsavtal, de kan även komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte av oss.

Vid undertecknande av uppdragsavtalet eller liknande avtal godkänner du och samtycker till att Företagssfären får behandla dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta något av företagen i Företagssfären. I sådant fall kommer Företagssfären inte längre att behandla dina personuppgifter för de ändamål du samtyckt till.

Hur använder vi dina uppgifter

För att kunna fullfölja våra åtaganden enligt upprättat uppdragsavtal, kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster enligt aktuellt uppdragsavtal eller så länge som det förskrivs enligt lag.

Till vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Företagssfären:s räkning, detta sker endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t ex för att fullfölja åtagande enligt aktuellt uppdragsavtal). Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Företagssfären:s instruktioner. Våra affärspartners har också krav på sig att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverentörer som anlitas av oss. Det innebär, bl a :

Att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster

Att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran

Att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem

Att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av företagen i Företagssfären AB eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/byter/säljer vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Företagssfären.